TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS FORGALMAZÁSA

                                                                                       

Cégünk rövid határidővel vállalaja, beépített oltórendszera beépített oltó rendszerek heti, havi és éves karbantartását. A feladat árát, a rendszer nagysága és a telephelyünktől számított távolsága szabja meg. A karbantartás során együttmüködünk a tűzjelző rendszer karbantartójával az átjelzések ellenőrzése során.

 

 

Kérje egyedi árajánlatunkat.

 

 

 

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

(részlet)

X. FEJEZET

BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK

141. § (1) A beépített tűzoltó berendezést csak olyan célra szabad létesíteni, amelyre való alkalmassága a vonatkozó műszaki követelményből következik.

(2) Ha a beépített tűzoltó berendezés alkalmazhatóságát műszaki követelmény nem szabályozza, az alkalmasságát tűzteszt vizsgálat(ok) eredménye(i) igazolják.

(3) Beépített tűzoltóberendezést jogszabály, illetékes tűzvédelmi hatóság előírása által meghatározott helyen a tervező megítélése szerint kell létesíteni, amelybe kizárólag jóváhagyott (megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy engedéllyel rendelkező) rendszer elemek és oltóanyagok tervezhetőek és építhetők be, méretezési eljárás, szoftver alkalmazható.

33. Tervezés, tervdokumentáció

142. § (1) A beépített tűzoltó berendezésről magyar nyelvű, minden munkarészre kiterjedő kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni, mely a kivitelezők, szerelők számára a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmaz.

(2) A beépített tűzoltóberendezés tervdokumentációját a vonatkozó műszaki követelménynek és a kivitelezési technológiának megfelelő bontásban és jelrendszerrel kell elkészíteni, melynek része legalább

a) a tartalomjegyzék,

b) a műszaki leírás, amely tartalmazza:

ba) az előzményeket: a berendezés létesítésének oka, az általános – jogszabályban, műszaki követelményben foglalt – előírásokon kívül megállapított követelmények, a jogszabályban meghatározott esetekben megtartott egyeztetés megtörténtére vonatkozó nyilatkozat,

bb) az építmény (létesítmény) adatait: a berendezés működését befolyásoló, az építmény kialakításával (szintszám, legfelső használati szint magassága, alapterület, belmagasság) és rendeltetésével, az épületszerkezetekkel, épületgépészettel (szellőzés, hűtés, fűtés), a tűzszakaszok kialakításával, a benntartózkodók számával és a kiürítéssel kapcsolatos adatok,

bc) a technológia és tárolt anyagok jellemzőit: az építmény helyiségeiben előforduló rendeltetésekkel, technológiákkal, a helyiségekben gyártott, feldolgozott, tárolt, beépített anyagokkal kapcsolatos adatok,

bd) védett szakaszokat és azok besorolását,

be) a berendezés adatait: az adott tervezési feladat során érintett tulajdonságának, valamint a működésének és az azt befolyásoló tényezőknek az ismertetése rendszer paraméterekkel,

bf) a vezérléseket: a tűzoltó központ, vagy a tűzjelző központhoz csatlakozó vezérlő eszközök (modulok) vezérlési feladatai, a vezérelt eszközök, a vezérlési összefüggések, időzítések és esetleges késleltetési idők,

bg) a felügyelet, átjelzés módját: az állandó felügyelet megoldásának módja. Meglévő létesítmény esetében, vagy abban az esetben, amikor a felügyelet biztosításának feltételei ismertek, a tulajdonos (bérlő, üzemeltető, használó) nyilatkozata a felügyelet megoldásának módjáról,

bh) a méretezési eljárás eredményeit,

bi) automatikus átjelzés esetén az átjelző típusát, az átjelzett információk bontását, az átjelzés vezérlésének logikai összefüggéseit, időzítését, késleltetését,

c) a nyomvonalterv alaprajzokon és metszetekben (függőleges csőterv) oly módon, hogy a berendezés minden elemének helyzete és a kivitelezés szempontjából szükséges adata látható legyen (az oltóközpont és a távindítás helye, a csővezetékek nyomvonala és valamennyi szerelvény, kifúvórózsák, sprinklerek és egyéb elhelyezésének feltüntetésével, csővezetékek, szerelvények azonosításához szükséges jellemzők),

d) elvi működési vázlat, vagy elvi működési rajz, ha a működés a nyomvonalterv alapján nem egyértelmű (az indítás, működési és jelzési mód ismertetésével),

e) a berendezés kezelési és karbantartási utasítás (a biztonsági és balesetvédelmi előírások megjelölésével),

f) a tervezői nyilatkozat.

143. § (1) A beépített tűzoltó berendezés tervdokumentációban egyértelmű jelöléseket, jelkulcsot kell alkalmazni.

(2) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell

a) az építmény megnevezését, az ingatlan címét és helyrajzi számát, – ha műemléki védettségét alatt áll erre vonatkozó utalást,

b) az adott tervrajz szabatos megnevezését, típusát és méretarányát önálló ábránként,

c) a tervező(k) nevét, eredeti aláírását, szakképesítését, a tervezői névjegyzékben szereplő nyilvántartási számát, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát,

d) a tervezés dátumát,

e) a létesítési engedélyt kérelmező (tulajdonos) nevét és (képviselőjének) eredeti aláírását.

(3) Az oltóberendezés terveinek jóváhagyása esetén

a) a jogszabályi vagy hatósági kötelezés, vagy eltéréi engedély alapján létesített oltóberendezés kiviteli, felújítási vagy átalakítási terveit – 2 példányban – az illetékes tűzvédelmi hatóságnak kell benyújtani jóváhagyás céljából, majd

b) a jóváhagyott tervdokumentáción a tűzvédelmi hatóság a jóváhagyás tényét és időpontját rögzíti, és egy példányt a kérelmezőnek visszaad.

A rendelet teljes szövege letölthető a www.gov.hu honlap Jogszabálykereső menüpontjából!

beépített oltórendszer beépített oltórendszer beépített oltórendszer